2014 - Olimpiada Mundial de Ajedrez_18
2010 - Subzonal23c
2010 - Kasparov_Academia